Make your own free website on Tripod.com

پرکننده ها:

پرکننده‌ها معمولا برای رنگ‌آميزی درون اشکال بکار ميروند ولی از آنها ميشود برای رسم اشکال را هم استفاده کرد.

برای تغيير رنگ و خصوصيات پرکننده ها از پَنل Fill استفاده ميشود:


برای آوردن اين پَنل اين گزينه را انتخاب کنيد: Window>Panels>Fill

همچنين برای تغيير رنگ پرکننده ها ميتوانيد از قسمت Fill Color در ToolBox هم استفاده کنيد.

با استفاده از ابزار Dropper ميتوانيد از خصوصيات پرکننده هايی که قبلا رسم شده اند هم استفاده کنيد.برای اين کار Dropper را انتخاب کنيد و روی يک پرکننده کليک کنيد.

 

قسمت نوع پرکننده در اين پنل شامل اين گزينه ها است:

bullet

None:

در اين حالت از پرکننده استفاده نميشود.

bullet

Solid:

پرکننده در اين حالت شامل يک رنگ خواهد بود.

bullet

Linear Gradient(شيب خطی):

در اين حالت شيب پرکننده بصورت خطی خواهد بود.

bullet

Radial Gradient(شيب دايره ايی):

در اين حالت شيب پرکننده بصورت دايره ايی خواهد بود.

bullet

Bitmap:

در اين حالت پرکننده شامل تصويرهای کنارهم چيده خواهد بود.اين پرکننده از تصويرهای درون پرونده جاری استفاده ميکند.برای قرار دادن يک تصوير در پرونده جاری ابتدا گزينه Import را منو File انتخاب کنيد و سپس تصور مورد نظرتان را انتخاب کنيد.

 

شيب:

به حالتی که دو يا چند رنگ انتخاب شود و بطور خودکار رنگ های مابين آنها ساخته شود شيب گفته ميشود. به عنوان مثال اين شکل يک شيب است:

ويرايش شيب:

برای تنظيم شيب از «نشانگرهای شيب»(در پنل Fill) استفاده ميشود اين نشانگرها تعداد و نحوه پراکندگی رنگهای شيب را نشان ميدهد.

bullet

اضافه کردن يک نشانگر به شيب:

برای اين کار در قسمت پايين «ناحيه ويرايش شيب» کليک کنيد.

bullet

حذف يک نشانگر از شيب:

به وسيله گرفتن و کشيدن نشانگر مورد نظر به پايين ميتوانيد آن نشانگر را حذف کنيد.

bullet

تغيير رنگ يک نشانگر:

ابتدا با کليک کردن نشانگر مورد نظرتان را انتخاب کنيد و سپس روی کليد «رنگ نشانگرهای شيب» کليک کنيد.

(قسمت بالای نشانگر انتخاب شده سياه ميشود)

bullet

تغيير مکان نشانگر:

برای تغيير مکان يک نشانگر فقط کافی است نشانگر مورد نظرتان را بگيريد و بکشيد.

 

برای آشنايی با ابزارهای ترسيم پرکننده ها درس «ترسيم اشکال» را ببينيد و برای آشنايی با چگونگی جابجايی ، تغيير اندازه و تغيير جهت شيب ها و پرکننده های Bitmap به درس «تغيير اشکال رسم شده» مراجعه کنيد.

نظرات و پيشنهادات خود را برای من بنويسيد
Hit Counter