Make your own free website on Tripod.com

ترسيم اشکال

ابزارهای رسم خطوط:

همه ابزارهای زير در ToolBox قرار دارند.

bullet

Line Tool:

اين ابراز يک خط راست رسم ميکند.برای رسم خطوط با زاويه 45 درجه در حين انجام کار کليد Shift را بگيريد.

bullet

Pen Tool:

از اين ابزار برای رسم خطوط خميده استفاده ميشود برای رسم يک خط خميده ابتدا روی نقطه ايی که ميخواهيد خط شروع شود کليک کنيد سپس روی نقطه ايی ديگر کليک کنيد و بدون اينکه دکمه موس را رها کنيد موس را بکشيد با اين کار ميتوانيد مقدار خميدگی را تعين کنيد برای ادامه اين خط ميتوانيد در جايی ديگر کليک کنيد و موس را بکشيد.

برای شروع يک خط جديد کليد Ctrl را بگيريد و در جايی کليک کنيد.

از اين ابزار همچنين ميتوانيد برای رسم خطوط راست هم استفاده کنيد برای اينکار در نقطه‌ايی که ميخواهيد خط رسم شود بدون اين که موس را بکشيد کليک کنيد.برای اينکه خطوطی با زاويه 45 درجه رسم کنيد در حين انجام کار کليد Shift را بگيريد.

اگر به وسيله اين ابزار يک خط بسته را رسم کنيد در داخل آن شکل يک پرکننده رسم ميشود.

bullet

Oval Tool :

از اين ابزار برای رسم بيضی استفاده ميشود.برای رسم دايره در حين رسم کليد Shift بگيريد.

در هنگام استفاد از اين ابزار در داخل شکل رسم شده يک پرکننده هم رسم ميشود.

bullet

Rectangle Tool:

 از اين ابزار برای رسم مستطيل استفاده ميشود.برای رسم مربع در حين رسم کليد Shift بگيريد.

برای گرد کردن گوشه ها ، کليد Round rectangle radius در قسمت Option را فشار دهيد سپس در پنجره ايی که ظاهر ميشود مقدار گردشدگی را بنويسيد.

همانند ابزار Oval در هنگام استفاد از اين ابزار هم در داخل شکل رسم شده يک پرکننده هم رسم ميشود.

bullet

Pencil Tool :

با استفاده از اين ابزار ميتوانيد خطوط منظم يا نامنظمی را رسم کنيد.

برای تنظيم نحوه کار Pencil از منو Pencil mode (در قسمت Option ) استفاده ميشود.گزينه های اين منو به اين شرح هستند:

bullet

Straighten  :هنگامی که اين گزينه انتخاب شده باشد Pencil خطوطی صاف و شکسته‌ای را ترسيم ميکند.در اين حالت اگر شکلهايی بصورت تقريباً کمانی يا بيضی رسم کنيد آن شکلها بصورت کمان يا بيضی کامل در خواهند آمد.

bullet

Smooth :هنگامی که اين گزينه انتخاب شده باشد Pencil خطوط همواری رسم ميکند.

bullet

Ink :هنگامی که اين گزينه انتخاب شده باشد Pencil خطوط را تقريبا به همان شکلی که کشيده‌ايد حفظ ميکند.

 

 

ابزارهای رسم پرکننده:

bullet

ابزار های Oval و Rectangle

bullet

ابزار Pen

bullet

ابزار Brush

اين ابزار در نگاه اول ابزار رسم خط به نظر ميرسد ولی در واقع اين ابزار وسيله رسم پرکننده است و از رنگ و خصوصيات پرکننده ها تبعيت ميکند.

گزينه های اين ابزار(در قسمت Option)  به اين شرح هستند:
bullet

Brush Mode(حالت برس):

گزينه های اين منو حالات برس را تعيين ميکنند.

اين منو شامل اين گزينه ها است:
bullet

Paint Normal :در اين حالت برس در همه جا اشکال را رسم ميکند.

bullet

Paint Fills :دراين حالت برس روی خطوط چيزی رسم نميکند.

bullet

Paint behind :در اين حالت برس اشکال را در پشت اشکال موجود رسم ميکند.

bullet

Paint Selection :در اين حالت برس فقط روی ناحيه انتخاب شده اشکال را رسم ميکند.

bullet

Paint Inside ر اين حالت برس تنها داخل فقط يک ناحيه بسته اشکال را رسم ميکند.اين ناحيه ، ناحيه ايی است که در آنجا رسم کردن را آغار کرديد.

 

bullet

Brush Size(اندازه برس):

از اين ليست ميتوانيد اندازه برس را تعيين کنيد.

bullet

Brush Shape(شکل برس):

از اين ليست ميتوانيد شکل برس را تعيين کنيد.

bullet

Look Fill :

معمولا در هنگام رسم اشکال برای هر يک از اشکال يک شيب ساخته ميشود اما اگر اين کليد فعال باشد برای همه اشکال از يک شيب استفاده ميشود.

در شکل زير مربعهای پايينی هر کدام از يک شيبِ رنگين کمانی استفاده ميکنند ولی مربعهای بالا همه از يک شيبِ رنگين کمانی اسفاده ميکنند.

bullet

Paint Bucket Tool :

به وسيله اين ابزار ميتوانيد داخل اشکال بسته را رنگ کنيد.

اين ابزار ميتواند اشکالی را که کمی بازشدگی دارند را هم رنگ کند.برای تعيين  مقدار باز شدگی شکلی ميخواهيد رنگ کنيد ميتوانيد از منو  Gap Size (در قسمت  Option) استفاده کنيد.

برای استفاده از اين ابزار بايد در داخل شکلی که  ميخواهيد رنگ کنيد کليک  کنيد اگر شيب دايره ايی انتخاب شده باشد مرکز شيب در نقطه ايی که کليک کرده ايد قرار ميگيرد و اگر شيب خطی انتخاب شده باشد با گرفتن و کشيدن موس ميتوانيد جهت شيب را تعيين کنيد.

کليد Lock Fill (در قسمت Option) در مورد اين ابزار دقيقا مانند همين کليد در ابزار برس کار ميکند و برای چند شکل از يک شيب مشترک استفاده ميشود.

 

ناحيه کاری | Time Line | لايه ها | فريم ها | ترسيم اشکال | ناحيه کاری

نظرات و پيشنهادات خود را برای من بنويسيد
Hit Counter