Make your own free website on Tripod.com

ناحيه کاری

در اين ناحيه اشکال کشيده ميشود.دور اين ناحيه يک ناحيه خاکستری رنگ وجود دارد که اين قسمت هنگام نمايش فيلمهای فلاش به نمايش در نخواهد آمد از اين قسمت ميتواند برای قرار دادن اشکالی که کم کم وارد صحنه ميشوند استفاده کرد.

برای تغيير رنگ و اندازه ناحيه کاری از کادر گفتگوی «Movie properties» استفاده ميشود.گزينه Movie از منو Modify اين کادر را ميآورد.

تغيير مقياس و جابجايی صفحه

ليستی که در گوشه پايين سمت چپ هر کدام از پنجره های ويرايش قرار دارد مقياس صفحه را تعيين ميکند مورد اول از اين ليست (Show Frame) کل صفحه را نشان ميدهد و مورد دوم (Show All)تمام اشکال را نشان ميدهد.

از ذره بين (در قسمت View) هم ميتوانيد برای تغيير مقياس صفحه استفاده کنيد. هنگامی که ذره بين انتخاب شود در قسمت Option دو ذره با علامت مثبت و منفی ظاهر ميشود. اگر ذره بين منفی انتخاب شده باشد ذره بين صفحه را کوچک و وقتی ذره بين مثبت انتخاب شده باشد ذره بين صفحه را بزرگ ميکند.

در صورتی که با ذره بين در قسمتی از صفحه يک مستطيل رسم کنيد آن قسمت بزرگ ميشود.

در کنار ذره بين يک دست قرار داد با اين دست ميتوانيد صفحه را جابجا کنيد برای اين کار دست را انتخاب و علامت موس را روی صفحه بياوريد بعد دکمه موس را بگيريد و موس را بکشيد.

خط کش

برای نمايش يا پنهان کرن خط کش از منو View گزينه Rulers را انتخاب کنيد.

Grid(شبکه)

شبکه به شما کمک ميکند که اشکال را دقيقتر بکشيد. برای نمايش شبکه اين گزينه را از منو انتخاب کنيد:View>Grid>Show Grid

 توجه داشته باشيد که در هنگام نمايش فيلم شبکه نمايان نميشود.

ToolBox(جعبه ابزار)


اين قسمت که معمولا در سمت چپ صفحه قرار دارد شامل اين قسمتهاست:

bullet

قسمت sاToo:

در اين قسمت ابزار هايی برای رسم و تغيیر رسم اشکال و جود دارد.

bullet

قسمت View:

اين قسمت شامل دو دکمه است: ذره بين و دست.

bullet

ذره بين:

با استفاده از ذره بين ميتوانيد در صد بزرگ نمايی صفحه را تعيين کنيد .در هنگام انتخاب ذره بين در قسمت Options  دو ذره بين با علامت های مثبت و منفی ظاهر ميشود با استفاده از اين کليدها ميتوانيد تعيين کنيد که ذره بين عمل بزرگ نمايی را انجام دهد يا کوچکنمايی.

bullet

دست:

در مواقعی که ناحيه کاری را خيلی بزرگ ميکنيد فقط ميتوانيد قسمتی از ناحيه کاری را ببينيد با استفاده از ابزار دست ميتوانيد مکان اين قسمت را تغيير دهيد. برای استفاده از ابزار دست ، ابزار دست را انتخاب کنيد و سپس علامت موس را به ناحيه کاری ببريد و بعد دکمه موس را بگيريد و موس را بکشيد.

bullet

قسمتColors :

در اين قسمت ميتوانيد رنگ خطها و پرکننده را تعيين کنيد.اجرای اين قسمت به اين شرح هستند:

bullet

Stroke Color :

با کليک کردن روی فِلِش اين قسمت ميتوانيد رنگ خطها را انتخاب کنيد.

bullet

Fill Color :

در اين قسمت ميتوانيد رنگ پرکننده ها را انتخاب کنيد.

bullet

Default Colors :

اين دکمه رنگ خطها را سياه و رنگ پرکننده ها را سفيد ميکند.

bullet

No Color :

با استفاده از اين کليد در هنگام استفاده از ابزارهای مستطيل و بيضی ميتوانيد تعيين کنيد خطهای اطراف شکل و پرکننده های داخل شکل رسم شود يا نه.

برای رسم شکلهايی بدون خط خارجی ابتدا ابزار مستطيل يا بيضی را انتخاب کنيد سپس روی مداد قسمت Stroke color کليک کنيد و بعد روی اين دکمه کليک کنيد.

برای رسم شکلهايی بدون پرکننده همين کار را انجام دهيد ولی بجای کليک کردن روی مداد قسمت Stroke color ، روی سطل رنگ قسمت Fill Color کليک کنيد.

bullet

Swap Color :

اين دکمه رنگ پرکننده ها و رنگ خطها را با هم جابجا ميکند.

bullet

قسمت Options:

هنگام انتخاب بعضی از ابزارها دکمه هايی برای تنظيم رفتار  آن ابزار در اين قسمت ظاهر ميشود.

برای نمايش ToolBox از منو Window گزينه Tools را انتخاب کنيد.

نظرات و پيشنهادات خود را برای من بنويسيد
Hit Counter