Make your own free website on Tripod.com

ناحيه کاری

اين قسمت که در مرکز صفحه قرار دارد برای کشيدن اشکال و ساخت انيميشن به کار می رود.

 

قسمت خاکستری رنگ اطراف ناحيه کاری:اين قسمت که موقع نمايش فيلم ديده نمی شود به شما اين امکان را می دهد که اشکالی را که می خواهيد به تدريج وارد صحنه شوند را روی آن قرار دهيد.

ناحيه کاری | Time Line | لايه ها | فريم ها | ترسيم اشکال | ناحيه کاری

نظرات و پيشنهادات خود را برای من بنويسيد
Hit Counter