Make your own free website on Tripod.com

فريم ها

يک فيلم با کنار هم چيده شدن چندين Frame درست می شود.

قسمت سمت راست Timeline مربوط به فريمها است.اجزای اين قسمت عبارت هستند از:

کلیدهای Onion skinning:

کلیدهای Onion skinning برای نمایش چند Frame فریم در يک زمان بکار ميروند. هنگام فعال سازی اين کليد ها در Timelineشکلی نظير اين ظاهر ميشود:

اين شکل محدوده فعاليت کلیدهای Onion skinning را نشان ميدهد.شما ميتوانيد با گرفتن و کشيدن دايره های اين قسمت ، اين محدوده را تغيير دهيد.

کليد های Onion skinning به اين شرح هستند:

bullet

Onion Skin :

اين کليد Frameها را به صورت کم رنگ نشان ميدهد.

bullet

Onion Skin outlines :

اين کليد فقط خطوط خارجی شکلهايی را که در Frameها وجود دارند را نشان ميدهد.

bullet

Edit Multiple Frames :

اين کليد به شما اين امکان را ميدهد که چند Keyframe را در يک زمان ببينيد و ويرايش کنيد.

bullet

Modify Onion Markers :

اين منو برای تنظيم علامت هايی که هنگام فعال ساختن کليدهای Onion Skinning ظاهر ميشود به کار ميرود.گزينه اين منو اينها هستند:

bullet

Always Show Markers:

اگر اين گزينه فعال باشد حتی اگر کليدهای Onion skinning فعال نباشند علامت ها نشان داده ميشوند.

bullet

Anchor Onion:

به طور طبيعی محدوده فعاليت کليدهای Onion skinning با تغيير مکال Frame جاری جابجا ميشود اما اگر اين گزينه فعال باشد اين محدوده ثابت ميماند.

bullet

Onion 2:

اين گزينه محدوده فعاليت کليدهای Onion skinning را از دو Frame قبل تا دو Frame بعد از Frame جاری قرار ميدهد

bullet

Onion 5:

اين گزينه محدوده فعاليت کليدهای Onion skinning را از پنج Frame قبل تا پنج Frame بعد از Frame جاری قرار ميدهد.

bullet

Onion all:

اين گزينه همه Frameها را در محدوده فعاليت کليدهای Onion skinning قرار ميدهد.

منو طريقه نمايش فريمها:

bullet

پنج گزينه اول عرض Frameها را تغيير ميدهد.

bullet

گزينه Short ارتفاع Frameها را کم ميکند.

bullet

گزينه Tinted Frames رنگ KeyFrameها و Frameهای ميانی را تغيير ميدهد.

bullet

گزينه های Preview و Preview in context پيش نمايشی از KeyFrameها را در Timeline نشان ميدهد. Preview فقط آن قسمتی از Keyframeها را نشان ميدهد که شامل شکلی باشد ولیPreview in context تمام قسمتهای Keyframeها نشان ميدهد.

طريقه ايجاد Frameهای جديد:

در Timelineروی مکانی که ميخواهيد Frame جديد ايجاد شود کليلک راست کنيد سپس از منويی که ظاهر ميشود گزينه Insert frame را انتخاب کنيد با اين کار از آخرين Keyframe تا آنجا Frameهايی ساخته خواهد شد.

ناحيه کاری | Time Line | لايه ها | فريم ها | ترسيم اشکال | ناحيه کاری

نظرات و پيشنهادات خود را برای من بنويسيد
Hit Counter